ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ