Close

ਬਿਜਲੀ

ਓ ਐਸ ਡੀ ਅਤੇ ਸੀ ਐਮ ਡੀ ਪਟਿਆਲਾ

ਦਿ ਮੱਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਫਤਰ, ਬਰਾਦਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ 147001

ਈ-ਮੇਲ : osd-cmd[at]pspcl[dot]in
ਫ਼ੋਨ : 0175-2215497

ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਟਿਆਲਾ

ਦਿ ਮੱਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਫਤਰ, ਬਰਾਦਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ 147001

ਈ-ਮੇਲ : cmd-pspcl[at]pspcl[dot]in
ਫ਼ੋਨ : 0175-2212005
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : http://www.pspcl.in

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰੈਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ

ਦਿ ਮੱਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਫਤਰ, ਬਰਾਦਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ 147001

ਈ-ਮੇਲ : director-generation[at]pspcl[dot]in
ਫ਼ੋਨ : 0175-2215764
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : http://www.pspcl.in

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਪਾਰਕ ਪਟਿਆਲਾ

ਦਿ ਮੱਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਫਤਰ, ਬਰਾਦਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ 147001

ਈ-ਮੇਲ : director-commercial[at]pspcl[dot]in
ਫ਼ੋਨ : 0175-2200180

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੰਡ, ਪਟਿਆਲਾ

ਦਿ ਮੱਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਫਤਰ, ਬਰਾਦਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ 147001

ਈ-ਮੇਲ : director-distribution[at]pspcl[dot]in
ਫ਼ੋਨ : 0175-2212591

ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਪ੍ਰਸਾਸਨ, ਪਟਿਆਲਾ

ਦਿ ਮੱਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਫਤਰ, ਬਰਾਦਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ 147001

ਈ-ਮੇਲ : director-admin[at]pspcl[dot]in
ਫ਼ੋਨ : 01752212001
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : http://www.pspcl.in

ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ, ਪਟਿਆਲਾ

ਦਿ ਮੱਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਫਤਰ, ਬਰਾਦਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ 147001

ਈ-ਮੇਲ : director-hr[at]pspcl[dot]in
ਫ਼ੋਨ : 0175-2220491

ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਵਿੱਤ, ਪਟਿਆਲਾ

ਦਿ ਮੱਲ, ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਫਤਰ, ਬਰਾਦਰੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ 147001

ਈ-ਮੇਲ : director-finance[at]pspcl[dot]in
ਫ਼ੋਨ : 0175-2213162
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ : http://www.pspcl.in