Close

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ-ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ ਸ਼ਾਖਾ

ਵਿਭਾਗੀ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਫੀਲਟਰ

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ-ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ ਸ਼ਾਖਾ
ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪਤਾ
ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ) ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ) ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ 0175-2236493
ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਪਟਿਆਲਾ 0175-2356293
ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਬੀ.ਡੀ) ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਬੀ.ਡੀ) 0172-6626620
ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਮ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ) ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਮ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ) 0172-2665565
ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਮ ਡੀ ਕਿਊ ਸੀ.ਸੀ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਮ ਡੀ ਕਿਊ ਸੀ.ਸੀ 0172-2704613
ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ, (ਇਮਾਰਤਾਂ) ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ, (ਇਮਾਰਤਾਂ) 0172-2742239
ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਯੋਜਨਾ ਸੜਕਾਂ) ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਯੋਜਨਾ ਸੜਕਾਂ) ਪੰਜਾਬ, ਪਟਿਆਲਾ 0175-2358280
ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪਟਿਆਲਾ 0175-2356245
ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਰਾਸਟਰੀ ਮਾਰਗ), ਪਟਿਆਲਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਰਾਸਟਰੀ ਮਾਰਗ), ਪਟਿਆਲਾ 0175-2362545