Close

ਜਨਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

  • ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਲਵੋ
  • ਭਰੋ ਅਤੇ ਫੀਸ ਜਮਾ ਕਰਾਓ
  • ਫਾਰਮ ਜਮਾ ਕਰਾਓ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ

ਵਿਜ਼ਿਟ: http://edistrict.punjabgovt.gov.in/EDA/

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ

ਸਥਾਨ : ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ | ਸ਼ਹਿਰ : ਪਟਿਆਲਾ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 147001